Firma Hartwig chce rozbudować istniejący na obrzeżach Włoszczowy od lat 70. XX wieku punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych.

Firma Hartwig nie chce budować nowego zakładu we Włoszczowie, tylko rozbudować dotychczasowy punkt

Firma Hartwig po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem do burmistrza Włoszczowy o wydanie warunków zabudowy dla swojej kontrowersyjnej inwestycji przy ulicy Przedborskiej w mieście. Już nie chce budować nowego zakładu, tylko rozbudowywać obecny punkt zbiórki padliny. Twierdzi, że proponowana zabudowa wyeliminuje negatywne oddziaływanie działalności firmy na otoczenie.

5 lutego spółka Hartwig, związana z Zakładem Rolniczo-Przemysłowym Farmutil HS ze Śmiłowa (wielkopolskie) zwróciła się z wnioskiem do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (omyłkowo) z prośbą o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Przedborskiej, gdzie od lat 70. XX wieku działa punkt pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych.

Tym razem inwestor nie mówi już o zakładzie produkcji wysokogatunkowych protein, a planuje rozbudować obecny punkt i stworzyć tam między innymi chłodnie do przeładunku i magazynowania, myjnie, budowę zbiorników bezodpływowych oraz zadaszyć rampę dla tirów.

Zdumienie takim ruchem było niemałe, bo zaledwie 17 stycznia br. firma Hartwig ostatecznie wycofała swój wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla przedsięwzięcia przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kielcach – czytamy na portalu Gminy Włoszczowa.

9 listopada ubiegłego roku burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek odmówił temu inwestorowi ustalenia warunków zabudowy i uchylił jednocześnie swoją wcześniejszą decyzję z marca. Dwie wspomniane decyzja burmistrza Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach uchyliło w całości decyzją z dnia 22 stycznia, a sprawę ostatecznie umorzyło z powodu wycofania się przez firmę Hartwig z planowanej inwestycji.

Punkt zbiórki padliny, gdzie miał powstać duży zakład z tej branży, kontrolowało również kilka instytucji, które wykryły szereg nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Nałożono kary na firmę.

Po tym, jak w połowie stycznia inwestor poinformował – ku uciesze niemal wszystkich mieszkańców Włoszczowy – że rezygnuje ze swoich planów, wydawało się, że sprawa padliny jest zamknięta. Ucichły protesty mieszkańców. Nie na długo.

Na początku lutego sprawa wróciła. Tym razem nie pod hasłem budowy, a rozbudowy kontrowersyjnej inwestycji przy ulicy Przedborskiej. Tymczasem mieszkańcy miasta nie chcą słyszeć nie tylko o budowie nowego zakładu, ale i domagają się od władz likwidacji dotychczasowego punktu.  

Komentarz inwestora
Wniosek o wydanie warunków zabudowy, który został złożony w dniu 05.02.2024 za pośrednictwem osoby zatrudnionej w Punkcie Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych we Włoszczowie wskutek oczywistej omyłki tej osoby w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie zamiast w Urzędzie Miasta i Gminy Włoszczowa. Nie ma tożsamości pomiędzy wnioskiem złożonym 05.02.2024r., a  poprzednim wnioskiem HARTWIG sp. z o.o. o ustalenie warunków zabudowy dla Zakładu Produkcji Wysokogatunkowych Protein, który został cofnięty w połowie stycznia 2024r. Cofając wniosek spółka jednoznacznie powiadomiła organy (Burmistrza Miasta i Gminy Włoszczowa  oraz SKO w Kielcach) o odstąpieniu od planu budowy nowego zakładu oraz o kontynuacji dotychczasowego przeznaczenia Punktu zlokalizowanego przy ul. Przedborskiej 87 we Włoszczowie. W celu realizacji tego celu – kontynuowania dotychczasowej działalności Punktu - niezbędnym okazało się wystąpienie przez spółkę z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy dla terenu Punktu Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych we Włoszczowie. Wniosek, który został już aktualnie przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Włoszczowa zgodnie z właściwością,  dotyczy dostosowania zabudowy na ww. terenie do realizowania jego dotychczasowej funkcji tj. prowadzenia działalności polegającej na zbiórce i przeładunku surowców utylizacyjnych, bez przetwarzania  surowca. Zabudowa zaproponowana obecnie w przypadku uzyskania możliwości realizacji  wyeliminuje negatywne oddziaływanie działalności na otoczenie.

Z upoważnienia spółki Hartwig S.A.
Klaudia Grala
Asystentka Zarządu
Zakładu Rolniczo-Przemysłowego Farmutil HS S.A.
Komentarz burmistrza
W dniu 05.02.2024  HARTWIG Spółka z o.o. we Włoszczowie złożyła  wniosek o ustalenie warunków zabudowy, który zgodnie  z właściwością w dniu 06.02.2024 został przekazany do Burmistrza Gminy Włoszczowa. Wniosek dotyczy punktu pozyskiwania i przeładunku surowców utylizacyjnych we Włoszczowie ul. Przedborska 87.  Wniosek ten niezwłocznie zostanie zweryfikowany pod względem kompletności - zgodnie z art. 52 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości inwestor zostanie wezwany do uzupełnienia. Kompletny wniosek stanowił będzie podstawę wszczęcia postępowania na podstawie art. 61  KPA, które następnie zostanie zawieszone na czas nie dłuższy niż 18 miesięcy - na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Możliwość zawieszenia postępowania wynika  z podjętej w dniu 23 listopada 2023r. uchwały Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włoszczowy w rejonie ulicy Przedborskiej. Przypominamy, że wyżej wymieniona uchwała podjęta została w celu zabezpieczenia tego terenu przed powstaniem inwestycji mogących niekorzystnie oddziaływać na środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców.

Grzegorz Dziubek
Burmistrz Gminy Włoszczowa

/RB/

 

UDOSTĘPNIJ