Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz (z prawej) gratuluje staroście włoszczowskiemu Dariuszowi Czechowskiemu uzyskania absolutorium.

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla Zarządu Powiatu. – To doping dla nas do jeszcze lepszej pracy – powiedział starosta

24 czerwca Rada Powiatu Włoszczowskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi wotum zaufania za raport o stanie Powiatu za 2023 rok, a następnie absolutorium za wykonany budżet. Nie było żadnej dyskusji na sesji.

Najpierw przystąpiono do rozpatrywania raportu o stanie Powiatu za ubiegły rok. Dyskusja nad tym punktem obrad sprowadziła się jedynie do trzech pytań radnych do… dyrektora szpitala. Innej debaty nie było.

Raport powiatowy podsumował jako jedyny przewodniczący rady Zbigniew Matyśkiewicz, dziękując Zarządowi i wszystkim pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu za „wyczerpującą pracę” w minionym roku.

Żeby bardziej przemówić cyframi do państwa, to powiem, że w roku 2022 udało się zrealizować budżet powiatu po stronie wydatków na 78 milionów 400 tysięcy złotych. W roku 2023 wydatki wyniosły 112 miliony i 300 tysięcy. Tu widać, jak ogromna praca musiała zostać wykonana, żeby pozyskać te środki i je rozsądnie wydatkować – podkreślał przewodniczący Matyśkiewicz.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Mienia Komunalnego Jerzy Suliga podziękował też włodarzom gmin za bardzo dobrą współpracę z włoszczowskim starostwem, głównie jeśli chodzi o inwestycje drogowe, w których partycypowały samorządy.

Chwała gminom za to, że wspierają nasz powiat, żeby tych inwestycji powstało jak najwięcej na naszym terenie. Dzięki temu budżet powiatu jest w dobrej kondycji – stwierdził radny Suliga.

Chwilę później przystąpiono do najważniejszej uchwały, czyli dotyczącej udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.

Na początku przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Mietelski odczytał opinię komisji o budżecie. Ze sprawozdania wynikało, że ubiegłoroczne dochody zrealizowano w 99,7 procentach w stosunku do planowanych, a wydatki w 89,3%.

Najwięcej pieniędzy Powiat wydał na przebudowy, rozbudowy i remonty dróg – około 35 milionów złotych, a także na budowę hali sportowej przy liceum (9,3 miliona zł).

Realizacja wielu z tych zadań była możliwa dzięki pozyskaniu milionowych dotacji zewnętrznych, głównie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ubiegłoroczny budżet Powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie 696 tysięcy złotych, choć na początku 2023 roku planowany był deficyt w wysokości prawie 12,5 mln zł.

Na koniec roku 2023 dług Powiatu wynosił niewiele ponad 2 miliony złotych. Nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek, natomiast spłacono raty kredytów wziętych w latach ubiegłych w kwocie 800 tysięcy zł (do spłaty wszystkich kredytów długoterminowych pozostało niewiele ponad 2 mln zł).

Biorąc to pod uwagę, Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowe wykonanie budżetu 2023 i zawnioskowała do rady o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tego tytułu. Wniosek komisji wcześniej zaopiniowała też pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach. Podczas głosowania nad absolutorium wszystkich 17 radnych było za. Wyniku pogratulował staroście przewodniczący rady.

Dariusz Czechowski podziękował radnym za jednomyślne wotum zaufania i skwitowanie.

Na pewno jest to doping dla nas do jeszcze lepszej pracy. Pokazuje, że jeżeli się chce, to się da wszystko zrobić. Ten sukces nie byłby możliwy, gdyby nie cała rada, pracownicy starostwa i jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy – powiedział starosta Czechowski, dziękując też za wsparcie finansowe gmin do dużych inwestycji powiatowych, realizowanych przy znaczącym udziale funduszy zewnętrznych.

Proszę jednocześnie o zrozumienie, bo nie da się wszystkiego zrobić na raz. Na pewno będziemy chcieli dalej realizować inwestycje z zadowoleniem dla radnych i całego społeczeństwa – zakończył swoje podziękowanie Dariusz Czechowski.

/RB/

UDOSTĘPNIJ