Rada Powiatu uchwaliła przyszłoroczny budżet na poniedziałkowej sesji.

Powiat włoszczowski uchwalił w końcówce starego roku swój budżet. Najwięcej pieniędzy pójdzie na drogi. Największym obciążeniem szpital

30 grudnia Rada Powiatu oraz rady czterech gminnych samorządów przyjęły swoje budżety na 2020 rok. Nie obyło się  bez dyskusji, zwłaszcza we włoszczowskim starostwie.

Najważniejszymi inwestycjami drogowymi powiatu w 2020 roku będą: przebudowa drogi powiatowej w Skorkowie na odcinku około 1,7 kilometra (łączne nakłady wyniosą 3,3 miliona złotych przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 1,6 miliona oraz dotacji z gminy Krasocin – 1,2 miliona), przebudowa wiaduktu nad torami Centralnej Magistrali Kolejowej w Bichniowie wraz z dojazdami (łączne nakłady – 2,9 miliona, w tym dotacja z budżetu państwa to 2,2 miliona oraz z gminy Secemin – 250 tysięcy), a także przebudowa drogi powiatowej Konieczno-Modrzewie (1,6 kilometra) za około 2 miliony złotych, z czego 940 tysięcy stanowi dotacja z budżetu państwa, a 800 tysięcy dokłada gmina Włoszczowa. Resztę kosztów pokrywa powiat.

Za ponad 120 tysięcy złotych zostanie wykonana dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę około 4,6-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Występy-Skorków-Leśnica wraz z niezbędną infrastrukturą. Opracowane zostaną również projekty na przebudowy dróg: Wola Kuczkowska-Kuczków, w Kurzelowie, Olesznie, odcinka Oleszno-Wola Świdzińska oraz na budowę odwodnienia drogi w Cieślach.

Duże pieniądze zostaną wydane także na projekty z udziałem funduszy unijnych, to jest scalenie gruntów w Bichniowie (łączne nakłady to ponad 4 miliony złotych na 2020 rok, przy czym cały projekt wieloletni opiewa na kwotę  5,7 miliona – w całości sfinansowany z funduszy unijnych i budżetu państwa), a także projekty: Bez barier (1,8 miliona), e-Geodezja (1,5 miliona) i Erasmus+ (ponad 600 tysięcy). 

Budżet powiatu włoszczowskiego na 2020 rok przyjęto większością głosów na poniedziałkowej sesji. Podczas głosowania nad projektem uchwały 13 radnych było za, jeden się wstrzymał (były starosta Jerzy Suliga) i jeden był przeciwny (były wicestarosta, obecnie przewodniczący Komisji Budżetu Zbigniew Krzysiek).

Radni opozycyjni twierdzili, że budżet opracowany przez Zarząd Powiatu jest niesprawiedliwy, gdyż pominięto w nim inwestycje drogowe w trzech gminach – Kluczewsku, Moskorzewie i Radkowie. Podkreślali, że budżet jest skromny i jednocześnie trudny do wykonania.

Władze powiatu tłumaczyły, że wszystkie gminy traktowane są jednakowo, jednak w pierwszej kolejności realizowane są inwestycje drogowe tam, gdzie jest zapewnione dofinansowanie ze strony samorządów.

Starosta Dariusz Czechowski podkreślał, że największym obciążeniem finansowym dla budżetu powiatu był i jest nadal szpital, za który powiat musiał zapłacić w grudniu 2 miliony złotych swoich zaoszczędzonych środków, żeby pokryć ujemny wynik finansowy ZOZ-u za 2018 rok i kolejne 2,5 miliona musi spłacić do końca marca 2020 roku.

Gdyby nie spłata zadłużenia za szpital – jak twierdził starosta Czechowski – można by przeznaczyć te pieniądze na remonty dróg i nie prosić się wówczas gmin o dofinansowanie do inwestycji powiatowych.

To była 15., ostatnia w 2019 roku sesja budżetowa Rady Powiatu Włoszczowskiego (kolejna zaplanowana jest dopiero na 17 lutego). Na zakończenie posiedzenia radna Sejmiku Województwa Jolanta Tyjas oraz przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Matyśkiewicz złożyli uczestnikom życzenia noworoczne. 

Warto nadmienić, że 30 grudnia swoje budżety uchwaliły również gminy Kluczewsko, Secemin, Moskorzew i Radków. Wcześniej zrobiły to gminy Krasocin i Włoszczowa.

Rafał Banaszek

Budżet powiatu w skrócie
Dochody – 63,7 miliona złotych, wydatki – 65,5 miliona (bieżące – 54,9 mln, inwestycyjne – 10,6 mln), deficyt – 1,8 miliona (zostanie pokryty z wolnych i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu oraz z zaplanowanego kredytu w wysokości 1,6 miliona - z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na pokrycie deficytu budżetowego); największe wydatki: oświata oraz edukacyjna opieka wychowawcza - 27,3 mln zł, transport i łączność - 8,4 mln, administracja publiczna, pomoc społeczna - 6 mln; zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku - 6 mln zł.
UDOSTĘPNIJ