Dzięki projektowi unijnemu powiat włoszczowski wsparł rzeczowo aż 43 instytucje w walce z koronawirusem (fot. Starostwo Powiatowe Włoszczowa).

Powiat włoszczowski wsparł w minionym roku 43 instytucje w walce z koronawirusem

Powiat włoszczowski zakończył realizację projektu unijnego pod nazwą „Działania ukierunkowane na walkę, łagodzenie i zwalczanie skutków COVID-19 SARS-CoV-2 na terenie Powiatu Włoszczowskiego”.

Głównym celem przedsięwzięcia był zakup i dostarczenie podmiotom działającym na terenie powiatu materiałów ochrony osobistej oraz wyposażenia stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do zapobiegania rozprzestrzenianiu się i walki z epidemią COVID-19. W ramach projektu wsparto aż 43 podmioty.

Zaplanowane zadania obejmowały m.in. zakup materiałów ochrony osobistej takich jak: rękawice jednorazowe, maseczki, fartuchy ochronne, kombinezony, ochraniacze, przyłbice, gogle, środki do dezynfekcji, dozowniki, urządzenia do sterylizacji i dezynfekcji pomieszczeń, pojazdów i terenu, osłony przeciwwirusowe stanowisk pracy, drobny sprzęt i wyposażenie medyczne.

Małgorzata Gusta – członek Zarządu Powiatu

Takie szerokie działania skierowane do personelu medycznego, służb mundurowych, szkół, administracji i wielu innych podmiotów świadczących usługi społeczne na pewno przyczyniły się do zmniejszenia transmisji SARS-CoV-2 i ograniczenia występowania ognisk epidemicznych COVID-19. Mamy nadzieję, że dzięki prawidłowemu i szybkiemu zabezpieczeniu wspieranych podmiotów poprawiła się znacznie ich zdolność do zapobiegania i zwalczania COVID-19, co przyczyniło się do złagodzenia skutków epidemii w naszym powiecie. Poprawiły się świadczenia i usługi zdrowotne, a poprzez to bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Odpowiednie zabezpieczenie i wdrożenie procedur w miejscach publicznych pozwoliło uniknąć paraliżu organizacyjnego związanego z absencją chorobową pracowników.

Wartość projektu
Projekt był współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Europejski Fundusz Społeczny. Oś Priorytetowa 9 Wyłączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych. Wartość wydatków kwalifikowanych - 2 204 961,37 zł, w tym dofinansowanie z UE - 1 874 216,98 zł, wkład własny powiatu - 330 744,39 zł.
Beneficjenci projektu
Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy Włoszczowa, Urząd Gminy Moskorzew, Urząd Gminy Radków, Urząd Gminy Secemin, Urząd Gminy Krasocin, Urząd Gminy Kluczewsko, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital imienia Jana Pawła II (jeden z większych beneficjentów pomocy), Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach - oddział we Włoszczowie, Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie (Ośrodek Zdrowia w Krasocinie, Olesznie i Bukowie), Gminny Ośrodek Zdrowia w Kluczewsku, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół numer 2 i numer 3 we Włoszczowie, Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowe Centrum Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowy Urząd Pracy, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowa Rada Kombatantów, Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Olesznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Wiśniowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzelowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Czarncy, Ochotnicza Straż Pożarna w Kossowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Radkowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Seceminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Psarach, Ochotnicza Straż Pożarna w Żelisławicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Moskorzewie, Ochotnicza Straż Pożarna w Chlewicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kluczewsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobromierzu.

/RB/

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

UDOSTĘPNIJ