Grzegorz Dziubek - kandydat Trzeciej Drogi - będzie ubiegał się o trzecią kadencję na stanowisku burmistrza Włoszczowy (fot. archiwum prywatne).

Program rozwoju dla Włoszczowy, czyli nie słowa, a czyny Grzegorza Dziubka – kandydata na burmistrza Włoszczowy trzeciej kadencji

Przedstawiam Państwu program wyborczy, który jest wynikiem rozpoczętych podczas poprzedniej i obecnej kadencji zmian poprawiających komfort życia w naszej Gminie. Jest kontynuacją działań podjętych w ciągu ostatnich lat. Jest to program realny, uwzględniający nasze możliwości budżetowe i oparty na zdobytym doświadczeniu.

Program dla Włoszczowy opiera się na najważniejszej zasadzie zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, który uwzględnia równomierne działania w trzech płaszczyznach, takich jak społeczeństwo, gospodarka i ochrona środowiska naturalnego.

Przed nami, jako samorządem, ogromne możliwości w zakresie pozyskania środków finansowych na inwestycje – rządowych, unijnych, w tym długo oczekiwanych przez nasz kraj w ramach Krajowego Programu Odbudowy, co przełoży się pozytywnie na realizację założonego programu, a tym samym na rozwój naszej gminy.

PROGRAM ROZWOJU DLA WŁOSZCZOWY 

ZREALIZUJEMY INWESTYCJE GMINNE

 • dokończenie zwodociągowania gminy (ostatnie sołectwo, jakie pozostało to Wymysłów z Michałowem – plan na 2024 r.)

 • kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnych w miejscowościach i mieście, gdzie jej brak (w 2024 r. kontynuacja w Kurzelowie i zakończenie w Koniecznie – Pole)

 • rozbudowa stadionu we Włoszczowie jako kompleksu sportowo-szkoleniowego (posiadamy już koncepcję)

 • budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu (posiadamy już dokumentację techniczną)

 • rewitalizacja części północnej naszego miasta

 • modernizacja ciągu pieszego w kierunku Kopca św. Jana Nepomucena

 • kontynuacja zagospodarowania terenów na osiedlach

POPRAWIMY BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW

 • remonty dróg gminnych, osiedlowych, chodników, przejść dla pieszych

 • budowa ścieżek rowerowych (planowane wnioskowanie w 2024 r. o dofinansowanie na ścieżkę Włoszczczowa – Czarnca)

 • dalsze współfinansowanie modernizacji dróg powiatowych (w 2024 r. ul. Koniecpolska – Łachów, Motyczno)

 • modernizacja oświetlenia ulicznego (kontynuacja przechodzenia na LED)

 • dalsza rozbudowa monitoringu miejskiego

 • doposażenie jednostek OSP w samochody (OSP Konieczno) i sprzęt pożarniczy

 • kontynuacja remontów i wyposażenia pozostałych strażnic OSP (w trakcie realizacja w Dankowie Małym, a w tym roku rozpoczną się remonty w Kurzelowie, Przygradowie i Międzylesiu)

INWESTYCJE W OŚWIATĘ I WYCHOWANIE

 • adaptacja budynku szkoły w Łachowie na żłobek (prace budowlane rozpoczną się w 2024 r.)

 • przebudowa przedszkola przy ul. 1 Maja we Włoszczowie, bądź budowa nowego w części północnej miasta

 • poszerzenie oferty placówek oświatowych (zajęcia pozalekcyjne, sprzęt i pomoce dydaktyczne)

 • kontynuacja programu dwujęzyczności w przedszkolach

 • budowa boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach Podstawowych w Koniecznie, Kurzelowie i Czarncy (posiadamy gotową dokumentację)

 • kontynuacja gminnego programu stypendialnego dla najzdolniejszej młodzieży szkół podstawowych i studentów

ZADBAMY O CZYSTĄ EKOLOGICZNIE GMINĘ

 • uzupełnienie istniejących i budowa nowych instalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej

 • realizacja kolejnych programów dla budowy mikroinstalacji OZE (panele fotowoltaiczne, solary) dla mieszkańców Gminy Włoszczowa

 • kontynuacja gminnego programu wymiany pieców dla mieszkańców naszej gminy

 • zapewnienie systemu ciepłowniczego dla Włoszczowy opartego na odnawialnych źródłach energii

 • wykorzystanie możliwości Klastra Energii Zielona Energia, którego Gmina Włoszczowa jest członkiem od 2021 roku w zakresie zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego

ROZWÓJ MIESZKALNICTWA

 • budowa mieszkań socjalnych (posiadamy już dokumentację techniczną na dwa bloki)

 • budowa mieszkań w ramach SIM Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej dla rodzin, które nie posiadają zdolności kredytowej, ale posiadają zdolność czynszową (Gmina Włoszczowa jest na etapie procedowania przystąpienia do spółki zrzeszającej gminy z województwa świętokrzyskiego i śląskiego)

WSPARCIE KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 • zwiększanie oferty wydarzeń, zajęć, imprez okolicznościowych proponowanych przez Dom Kultury wraz z filiami w Koniecznie i Kurzelowie, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Bibliotekę Publiczną wraz z filiami

 • modernizacja stadionu oraz kontynuacja wsparcia dla klubów i sekcji sportowych

 • kontynuowanie rozwoju terenów rekreacyjnych (place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefy aktywności)

 • dalsza modernizacja i rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej na zbiorniku Klekot

PONADTO

 • wspieranie inicjatyw mieszkańców, stowarzyszeń (w tym KGW), organizacji pozarządowych, klubów

 • kontynuacja działań na rzecz seniorów

 • wspieranie działań sołeckich, osiedlowych i lokalnej społeczności

 • szeroka promocja walorów gminy (w tym gospodarczych)

 • sukcesywne przejmowanie przez gminę dróg na nowo powstających osiedlach domów jednorodzinnych

 • poprawa komunikacji autobusowej i miejskiej

 • podjęcie działań zmierzających do budowy zbiornika wodnego na Belinie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

UDOSTĘPNIJ