Gmina Kluczewsko będzie kontynuować modernizację obiektów użyteczności publicznej – remont przejdzie w tym roku między innymi remiza strażacka w Stanowiskach.

Najbardziej ambitny budżet w historii Gminy Kluczewsko. Wydatki na inwestycje będą rekordowe

To najbardziej ambitny budżet w historii Gminy Kluczewsko, rekordowy pod względem wydatków – mówi wójt o planie dochodów i wydatków na 2024 rok.

Budżet uchwalono jednogłośnie na sesji Rady Gminy 20 grudnia – pod tym względem Kluczewsko było jednym z pierwszych samorządów w powiecie włoszczowskim.

Najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone w tym roku na modernizację infrastruktury drogowej. Za blisko 11 milionów złotych pozyskanych z drugiego, trzeciego i czwartego etapu Rządowego Funduszu Polski Ład gmina wyremontuje kilkanaście swoich dróg o łącznej długości około 12 kilometrów.

Kluczewsko pomoże też finansowo innym jednostkom samorządu terytorialnego w przebudowie dróg. Samemu Powiatowi Włoszczowskiemu przekaże łącznie około 3,2 miliona złotych na rozbudowę 3,5-kilometrowego odcinka Pilczyca-Ciemiętniki, około 2-kilometrowej drogi w Jakubowicach oraz na remont 130-metrowego chodnika w Ciemiętnikach.

120 tysięcy dotacji samorząd Kluczewska przeznaczy dla Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi wojewódzkiej 742 wraz z budową chodnika w Jeżowcu. Skorzysta też gmina z sąsiedniego województwa łódzkiego, bowiem 20 tysięcy zabezpieczono dla Gminy Przedbórz na opracowanie dokumentacji i budowę drogi Krogulec-Żeleźnica.

Druga, co do wartości inwestycja w bieżącym roku, będzie związana z gospodarką wodno-ściekową. Za 2 miliony złotych gmina chce opracować dokumentację i wybudować kanalizację sanitarną w Brześciu. Kolejne przeszło 1,5 miliona przeznaczy na projekt i budowę kanalizacji w Bobrowskiej Woli, Kolonii Bobrowskiej Woli i Miedzianej Górze. 1,6 miliona zaplanowano na przygotowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowej w Rączkach. Wodociąg będą miały też Nowiny – na projekt i budowę zabezpieczono około 280 tysięcy.

Trzecią z największych inwestycji 2024 będzie modernizacja kolejnych obiektów użyteczności publicznej (konkretnie świetlic wiejskich i remiz strażackich), które w ubiegłym roku nie zostały wyremontowane. Na to zadanie zaplanowano w budżecie 2 miliony złotych. Za kolejne 680 tysięcy złotych Gmina Kluczewsko zamierza przebudować oraz wyposażyć Gminne Centrum Aktywności Kulturalnej i Społecznej, które ma powstać w Dobromierzu.

Kolejne ważne inwestycje będą związane z renowacją zabytków (głównie sakralnych). Za przeszło 1,5 miliona złotych, pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, konserwację i renowację przejdą wszystkie kościoły parafialne na terenie gminy, to jest Kluczewsko, Stanowiska (te parafie otrzymają po blisko 600 tysięcy złotych każda) i Januszewice. Zabezpieczone zostaną również ruiny zboru ariańskiego w Łapczynej Woli.

Jeśli chodzi o drobniejsze wydatki bieżące, to jednym z ciekawszych będzie zakup wielofunkcyjnego miniciągnika rolniczego (100 tysięcy złotych).

Na Fundusz Sołecki 2024 zabezpieczono kwotę przeszło 700 tysięcy. Gmina Kluczewsko, jak co roku, nie zapomina też o wspieraniu sportu i organizacji pozarządowych. W bieżącym roku samorząd zaplanował 110 tysięcy złotych na zadania z zakresu kultury fizycznej, 50 tysięcy na organizację wydarzeń kulturalnych i artystycznych przez stowarzyszenia i koła gospodyń wiejskich oraz 30 tysięcy wsparcia dla osób w wieku emerytalnym z klubu seniora.

Gmina znalazła też pieniądze dla włoszczowskich policjantów i strażaków. Tym pierwszym funkcjonariuszom przekaże 20 tysięcy na zakup samochodu służbowego, natomiast drugim – 15 tysięcy na siłownię telekomunikacyjną oraz wymianę monitoringu na komendzie we Włoszczowie.

Budżet na 2024 rok jest realny do wykonania i zapewnia dalszy, zrównoważony rozwój Gminy Kluczewsko. To najbardziej ambitny budżet w historii, rekordowy pod względem wydatków – podkreśla wójt Rafał Pałka.

 

Budżet Gminy Kluczewsko 2024
Dochody – 46,5 miliona złotych, wydatki – 55,8 miliona zł (bieżące – 28,1 mln, majątkowe – 27,6 mln), deficyt – 9,2 mln zł (zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w wysokości 4,1 mln oraz wolnymi i niewykorzystanymi środkami finansowymi na rachunku bieżącym gminy); największe wydatki bieżące: transport i łączność (drogi) – 14,5 mln zł, oświata i wychowanie – 11,7 mln, administracja publiczna – 6,2 mln; zadłużenie gminy na koniec 2023 – 5,9 mln zł, planowane zadłużenie na koniec 2024 – 10 mln (pod warunkiem zaciągnięcia kredytu).

/RB/

UDOSTĘPNIJ